برنامه انداگیری دقیق توان دیزل ژنراتور

برنامه انداگیری دقیق توان دیزل ژنراتور به همراه مقدار مصرف سوخت در ساعت