واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات

وظیفه این واحد رسیدگی به شکایات واصله و اقدامات بعدی جهت جلب رضایت کامل مشتری است .

وظیفه این واحد رسیدگی به شکایات واصله و اقدامات بعدی جهت جلب رضایت کامل مشتری است .

وظیفه این واحد رسیدگی به شکایات واصله و اقدامات بعدی جهت جلب رضایت کامل مشتری است .