راهنمای شناسایی دیزل پرکینز

در بسياری موارد می بايست مدل و تيپ ديزل پرکينز شناسايی شود