سیاستگذاری

برنامه ریزی، نظارت و مدیریت بر سرمایه گذاری های بلندمدت و کوتاه مدت

شرکت به منظور افزایش بازده محصولات. دورنمای مطلوب: جزء ۱۰ شرکت برتر در ایجاد و

توسعه کسب و کار از زنجیره صنعتی (دیزل . ژنراتور . الکتروموتور . تامین قطعات)پشتیبانی

وابسته به آن با تنوع سرمایه گذاری در عرصه ملی و حضور فعال در بازارهای داخلی.

خط مشی کیفیت شرکت ریان پیشرو دیزل در ایران

- تلاش جهت تامین نیاز های مشتری و ذی نفعان

- قانون مداری در کلیه ابعاد فعالیت های شرکت

- کارآفرینی و آینده نگری در حوزه فعالیت های شرکت

- ارتقای توانمندی های شرکت جهت بهره برداری از فرصت و امکانات موجود

- تلاش جهت رعایت ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های شرکت

- تلاش جهت راهبری موثر شرکت

شرکت صنعتی ریان پیشرو دیزل با بهره گیری از نیروی های مدیریتی ماهر و متخصص برای نیل به اهداف ذیل برنامه های میان مدت و بلند مدتی را طراحی کرده است، که اهم آنها عبارتند از :

-ارائه محصولات جدید و افزایش توان رقابتی در داخل

- در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار محصولات با استفاده از مدیریت بازار کشور

- کمک به ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه گذاریها در کشور

- انعطاف پذیری و همسویی با تغییرات بازار و تقاضا با رویکردهای نوآورانه متناسب با استانداردهای روز

- توسعه آموزش کاربردی مرتبط با عوامل بازاریابی ، تحقیق و توسعه

- به روزنمودن تکنولوژی و فرایند کوپله محصولات و مشارکت و انتقال تجربه در زمینه محصولات

- جلوگیری از ارائه محصولات غیر کیفی ، ترویج فرهنگ مرغوبیت و کیفیت برای کاهش ضرر احتمالی به مشتریان

برنامه ریزی، نظارت و مدیریت بر سرمایه گذاری های بلندمدت و کوتاه مدت

برنامه ریزی، نظارت و مدیریت بر سرمایه گذاری های بلندمدت و کوتاه مدت

شرکت به منظور افزایش بازده محصولات. دورنمای مطلوب: جزء ۱۰ شرکت برتر در ایجاد و

توسعه کسب و کار از زنجیره صنعتی (دیزل . ژنراتور . الکتروموتور . تامین قطعات)پشتیبانی

وابسته به آن با تنوع سرمایه گذاری در عرصه ملی و حضور فعال در بازارهای داخلی.

خط مشی کیفیت شرکت ریان پیشرو دیزل در ایران

- تلاش جهت تامین نیاز های مشتری و ذی نفعان

- قانون مداری در کلیه ابعاد فعالیت های شرکت

- کارآفرینی و آینده نگری در حوزه فعالیت های شرکت

- ارتقای توانمندی های شرکت جهت بهره برداری از فرصت و امکانات موجود

- تلاش جهت رعایت ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های شرکت

- تلاش جهت راهبری موثر شرکت

شرکت صنعتی ریان پیشرو دیزل با بهره گیری از نیروی های مدیریتی ماهر و متخصص برای نیل به اهداف ذیل برنامه های میان مدت و بلند مدتی را طراحی کرده است، که اهم آنها عبارتند از :

-ارائه محصولات جدید و افزایش توان رقابتی در داخل

- در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار محصولات با استفاده از مدیریت بازار کشور

- کمک به ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه گذاریها در کشور

- انعطاف پذیری و همسویی با تغییرات بازار و تقاضا با رویکردهای نوآورانه متناسب با استانداردهای روز

- توسعه آموزش کاربردی مرتبط با عوامل بازاریابی ، تحقیق و توسعه

- به روزنمودن تکنولوژی و فرایند کوپله محصولات و مشارکت و انتقال تجربه در زمینه محصولات

- جلوگیری از ارائه محصولات غیر کیفی ، ترویج فرهنگ مرغوبیت و کیفیت برای کاهش ضرر احتمالی به مشتریان