مشاوره و کارشناسی

در این مرحله مشتریان محترم می توانند بدون هیچ محدودیتی با واحد خدمات تماس حاصل نموده و تقاضای کارشناسی محل موردنظر خود را نمایند . کارشناسان شرکت پس از هماهنگی لازم به لحاظ زمان مناسب حال مشتری به محل مشتری اعزام و نظریه فنی خود را مبنی بر ظرفیت مورد تأئید و محل مناسب نصب را کتباً اعلام می نمایند .مشتری در صورت تمایل به خرید و استفاده از دستگاه , می تواند با یکی از نمایندگان فروش و یا واحد فروش شرکت تماس گرفته تا موجبات انتقال کالای مورد نظر فراهم گردد . بدیهی است در صورت عدم تمایل به خرید , هیچگونه وجهی بابت خدمت فوق الذکر دریافت نخواهد گردید . ارائه کارت شناسائی شرکت توسط نمایندگان اعزامی الزامی می باشد .

در این مرحله مشتریان محترم می توانند بدون هیچ محدودیتی با واحد خدمات تماس حاصل نموده و تقاضای کارشناسی محل موردنظر خود را نمایند.

در این مرحله مشتریان محترم می توانند بدون هیچ محدودیتی با واحد خدمات تماس حاصل نموده و تقاضای کارشناسی محل موردنظر خود را نمایند . کارشناسان شرکت پس از هماهنگی لازم به لحاظ زمان مناسب حال مشتری به محل مشتری اعزام و نظریه فنی خود را مبنی بر ظرفیت مورد تأئید و محل مناسب نصب را کتباً اعلام می نمایند .مشتری در صورت تمایل به خرید و استفاده از دستگاه , می تواند با یکی از نمایندگان فروش و یا واحد فروش شرکت تماس گرفته تا موجبات انتقال کالای مورد نظر فراهم گردد . بدیهی است در صورت عدم تمایل به خرید , هیچگونه وجهی بابت خدمت فوق الذکر دریافت نخواهد گردید . ارائه کارت شناسائی شرکت توسط نمایندگان اعزامی الزامی می باشد .