خدمات پس از فروش ( غیرگارانتی )

شرکت ریان پیشرو دیزل به لحاظ تعهد خود مبتنی بر آسودگی خیال مشتریان خود تا 20سال پس از نصب , تأمین قطعات و ارائه تعمیرات دستگاههای تحت پوشش خود را تضمین نموده و طبق جدول مصوب اتحادیه, دستمزدها را محاسبه می نماید

شرکت ریان پیشرو دیزل به لحاظ تعهد خود مبتنی بر آسودگی خیال مشتریان خود تا 20 سال پس از نصب , تأمین قطعات و ارائه تعمیرات دستگاههای تحت پوشش خود را تضمین نموده و طبق جدول مصوب اتحادیه, دستمزدها را محاسبه می نماید

شرکت ریان پیشرو دیزل به لحاظ تعهد خود مبتنی بر آسودگی خیال مشتریان خود تا 20سال پس از نصب , تأمین قطعات و ارائه تعمیرات دستگاههای تحت پوشش خود را تضمین نموده و طبق جدول مصوب اتحادیه, دستمزدها را محاسبه می نماید