خدمات پس از فروش ( موارد گارانتی)

شرکت ریان پیشرو دیزل طبق موارد مندرج در کارت گارانتی طلائی موظف به تعویض قطعات معیوب دیزل طی یک دوره پس از نصب و همچنین سایر قطعات تحت گارانتی ژنراتور به مدت ۱ سال به صورت رایگان می باشد . کافی است درصورت خرابی دستگاه با واحد خدمات مشتریان یا نزدیکترین نمایندگی خدمات جهت حضور نماینده خدمات و رفع کامل خرابی دستگاه تماس حاصل فرمائید.

شرکت ریان پیشرو دیزل طبق موارد مندرج در کارت گارانتی طلائی موظف به تعویض قطعات معیوب دیزل طی یک دوره پس از نصب و همچنین سایر قطعات تحت گارانتی ژنراتور به مدت ۱ سال به صورت رایگان می باشد .

شرکت ریان پیشرو دیزل طبق موارد مندرج در کارت گارانتی طلائی موظف به تعویض قطعات معیوب دیزل طی یک دوره پس از نصب و همچنین سایر قطعات تحت گارانتی ژنراتور به مدت ۱ سال به صورت رایگان می باشد . کافی است درصورت خرابی دستگاه با واحد خدمات مشتریان یا نزدیکترین نمایندگی خدمات جهت حضور نماینده خدمات و رفع کامل خرابی دستگاه تماس حاصل فرمائید.